Artikel nr 1501320

  Induline DW-625

  Vattenbaserad, täckande mellan- och slutskikt för husdörrar med förhöjd beständighet mot skrapmärken och handcreme

  Färgnyans: Bas A | 015013
  Färgnyans: Bas A | 015013
  Vänligen välj en kulör
  Storlek / mängd

  Produktspecifikationer

  Bindemedel PU/Acrylatpolymere
  Densitet (20 °C) Ca 1,18 g/cm³ (RAL 9016/bas A) Ca 1,03 g/cm³ (bas C)
  Lukt Karaktäristisk
  Glansnivå Matt/sidenglänsande

  Bindemedel PU/Acrylatpolymere
  Densitet (20 °C) Ca 1,18 g/cm³ (RAL 9016/bas A) Ca 1,03 g/cm³ (bas C)
  Lukt Karaktäristisk
  Glansnivå Matt/sidenglänsande

  De angivna värdena representerar typiska produktegenskaper och skall inte tolkas som bindande produktspecifikationer.

  Användningsområde

  • Trä inne och ute
  • Träkomponenter: Husdörrar
  • Mellan- och slutbeläggning

  Egenskaper

  • Okomplicerad och ekonomisk tack vare enkomponentsformula
  • Utmärkt förlopp
  • Blir knappt gulaktig och kritar lite
  • Vädertålig
  • Med fördelen att den såväl är repbeständig som tål handcreme vid normalt slitage
  • Ringbeständigt
  • Ytorna tenderar att inte vara högblanka.
  • Tålig och med lång hållbarhet tack vare speciellt polyurethan-bindningsmedel
  • Mycket låg tendens till temporära vattenfläckar
  • Kompatibel med Induline produktsortiment
  • Förberedelse för arbete
   • Krav på underlag

    Underlaget skall vara rent, torrt, fritt från damm,fett och lösa ämnen och förberett på rätt sätt.

    Dimensionsstabila träkomponenter: Träfuktighet 11–15 %

   • Förberedelser

    Impregnera vid behov alla icke-resistenta träslag med ett träskyddsmedel* (*Använd biocidprodukter varsamt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning!).

    Förbehandla med lämpliga grund- och mellanbeläggningar och utför vid behov en mellanslipning.

    Skydda bröstningsfogar med lnduline V-fogskydd eller lnduline AF-920 vid behov.

  • Applicering
   • Rör om väl före användning.

    Angivna värden baseras på outspätt material. Bäst sprutmönster uppnås vid en materialtemperatur på 15 till 20 °C.

    Airless-sprututrustning: Munstycke: 0,28–0,33 mm, materialtryck: 70–90 bar.

    Airmix-sprututrustning: Munstycke: 0,28–0,33 mm, materialtryck: 70–90 bar, finfördelningstryck: 1–2 bar.

    Förslut öppnade behållare väl och använd allt innehåll så snart som möjligt.

  • Applicerings instruktioner
   • Kontrollera vidhäftning och nyans samt förenlighet med underlaget genom att applicera produkten på provytor.

    Före lackering av tekniskt modifierade träslag och träbaserade material ska en provlackering och ett test för kontroll av lämpligheten för det önskade användningsområdet utföras.

    Vänligen lackera en provyta enligt de förhållanden som praxis för det önskade systemet föreskriver och gör därefter en kontroll
    av ytegenskaperna.

    Sörj för god ventilation.

    Arbeta inte i direkt solljus, under 15 °C eller över 30 °C.

    För att unvika förhöjd skikttjocklek, t.ex. vid fulltoner, ska en vit snarare än en glaserande primer användas. Som mellanskiktet används det färgade slutskiktet.

    För att förhindra att träpartiklar tränger igenom vita eller ljusa färgtoner ska lämpliga grund- och mellanskikt användas.

    När det gäller vattenbaserade beläggningssystem finns det alltid en risk för missfärgning på grund av trämaterialets beståndsdelar.

    Beroende på vald färgton kan produktens viskositet tydligt variera. Dessa variationer beror på pigment och har generellt ingen stor inverkan på resiliensen.

    Bäst sprutresultat uppnås med 0,28 mm munstycke och 90 bar tryck.

    Träartsspecifika rekommendationer för beläggningar vid behandling av fönster och ytterdörrar kan sökas med Systemfinder på vår hemsida www.remmers.com .

    Observera anvisningarna i VFF-databladet HO.03 för tillåtna torrskiktstjocklekar.

   • Torkning

    Yttorr: efter ca 1 timme
    Kan slipas och lackeras över: efter ca 4 timmar
    (vid 23 °C och 50 % luftfukt.)

    Kan slipas och lackeras över vid forcerad torkning: efter 20 minuter Avluftningstzon (vid ca 20 °C och 65-75 % rel. luftfukt.)/75 minuter Torkningsfas (ca 45 °C, 1 m/s luftcirkulation)/20 minuter avsvalningsfas

   • Utspädning eller Spädning

    Vid behov med vatten (5 %)

  • Arbetsredskap/rengöring
   • Handsprutpistol, automatiska sprutsystem

   • Rengör verktygen med vatten eller Aqua RK-898 rengöringskoncentrat omedelbart efter användning.

    Se till att eventuella rester från rengöring kasseras på rätt sätt.

  • Lagring/hållbarhet
   • I oöppnad originalbehållare på en sval och torr plats minst 12 månader

  • product.furtherinformation.consumption.headline
   • 150–200 ml/m² (plus sprutförlust) per arbetsförlopp
    (motsvarar våtfilmstjocklek: 150–200 µm, torrskiktstjocklek: 55–70 µm)

  • product.furtherinformation.hint.headline
   • DIN EN 71-3 ”Migrering av vissa grundämnen”:

    Denna produkt uppfyller gränsvärdena för migrering av tungmetaller i leksaker för barn enligt DIN EN 71-3 och uppfyller därmed ett av flera ytterligare krav på säkerhet för leksaker för barn enligt EU:s ”Leksaksriktlinje” (2009/48/EG).

    Tätning:

    Tätningsmedel måste vara kompatibla med färgprodukter och får inte appliceras förrän färgen är genomtorr.

    Använd endast tätningsprofiler utan mjukgörare.

    Tillverkning av korrekturlacker:

    För åtgärdande av små lackskador (t.ex. under monteringen) ska produkten blandas med Induline Perfect-Finish!

    Skötsel och renovering:

    Trä utomhus utsätts för stora påfrestningar från klimat och omgivning. Det betyder att beläggningen genomgår en naturlig process med åldring, slitage och nedbrytning. Nedbrytningen sker med varierande hastighet beroende på hur starkt träkomponenten påfrestas (svagt, medelstarkt eller starkt). Olika vittringsstadier kan förekomma på en och samma komponent eller föremål. För att ge träelementen optimalt skydd i många år rekommenderas att ytorna kontrolleras varje år. Renovera eller bättra på skadade områden omedelbart sedan de första har rengjorts.

    För rengöring och vård rekommenderar vi skötselsatsen för dörrar.

    Reparerande applicering med Aqua AG-26-Allgrund och Aqua DL-65-täckklack PU.

    Följ gällande standarder och riktlinjer för beläggning av träkomponenter utomhus (VFF-datablad, BFS-datablad nr 18, VdL-riktlinjer, IFT-riktlinjer).

  • product.furtherinformation.disposalhint.headline
   • Större produktrester ska avfallshanteras i originalförpackningen i enlighet med gällande föreskrifter. Helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning. Får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. Förhindra att produkten hamnar i avloppssystemet. Häll inte produkten i avloppet.

  • product.furtherinformation.security.headline
   • För mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt avfallshantering och miljöskydd, se det aktuella säkerhetsdatabladet

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.singular

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.