product.code

  Induline ZW-425

  Vattenbaserad, täckande, isolerande grund- och mellanbeläggning för sprutapplicering

  Färgnyans: vit | 7918
  Färgnyans: vit | 7918
  variantselector.color.selectionhint
  Storlek / mängd

  product.downloads.header

  productpage.classificationbox.header

  Bindemedel Akrylat/alkydharts
  Ca. 1,18 g/cm³
  Lukt Karakteristisk
  Matt
  Ca. 3500 mPas

  Bindemedel Akrylat/alkydharts
  Ca. 1,18 g/cm³
  Lukt Karakteristisk
  Matt
  Ca. 3500 mPas

  productpage.characteristics.infotext

  productpage.applicationscope.label

  • Trä inne och ute
  • Barr och lövträ
  • Dimensionsstabila träkomponenter: t.ex. fönster och dörrar
  • Grund- och mellanbeläggning

  productpage.characteristics.label

  • God flytförmåga
  • God fyllnadsförmåga på ytan
  • God porfyllning
  • Hög säkerhet mot missfärgning på grund av vattenlösliga träbeståndsdelar
  • Hög säkerhet mot ytdefekter på grund av träartsspecifika beståndsdelar (t.ex. lärkträ).
  • Mycket god vidhäftning mot underlaget
  • Flexibelt färgbar, optimalt matchad med slutbeläggningen.
  • product.furtherinformation.preparement.headline
   • product.furtherinformation.bulletpoints.undergroundrequiremtnts

    Underlaget ska vara rent, dammfritt, torrt, fettfritt, fritt från lossnande material och korrekt förberett.

    Dimensionsstabila träkomponenter: Träfuktighet 11–15 %

   • product.furtherinformation.bulletpoints.preparements

    Impregnera vid behov alla icke-resistenta träslag med ett träskyddsmedel* (*Använd biocidprodukter varsamt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning!).

    Grunda träytorna.

    Skydda bröstningsfogar med lnduline V-fogskydd eller lnduline AF-920 vid behov.

  • product.furtherinformation.processing.headline
   • Angivna värden baseras på outspätt material. Bäst sprutmönster uppnås vid en materialtemperatur på 15 till 20 °C.

    Kontrollera vid behov produktens isoleringseffekt och förenlighet med underlaget genom att applicera den på en provyta.

    Airless-sprututrustning: Munstycke: 0,28–0,33 mm, materialtryck: 70–90 bar.

    Airmix-sprututrustning: Munstycke: 0,28–0,33 mm, materialtryck: 70–90 bar, finfördelningstryck: 1–2 bar.

    Utför en lätt mellanslipning efter grundning.

    Mellanslipning före slutbeläggning: P 220–240, avlägsna därefter slipdammet.

    Förslut öppnade behållare väl och använd allt innehåll så snart som möjligt.

  • product.furtherinformation.processinghints.headline
   • Kontrollera vidhäftning och nyans samt förenlighet med underlaget genom att applicera produkten på provytor.

    Före lackering av tekniskt modifierade träslag och träbaserade material ska en provlackering och ett test för kontroll av lämpligheten för det önskade användningsområdet utföras.

    Sörj för god ventilation.

    När det gäller vattenbaserade beläggningssystem finns det alltid en risk för missfärgning på grund av trämaterialets beståndsdelar.

    Kådläckage är en naturlig process som inte kan förhindras med beläggningstekniska åtgärder. Se BFS-datablad nr 18.

    För mycket spädning av produkten, för hög träfuktighet eller underlåtenhet att följa rekommenderade beläggningssekvenser, appliceringsmängder och torktider kan försämra produktens isolerande effekt

    Följ gällande standarder och riktlinjer för beläggning av träkomponenter utomhus (VFF-datablad, BFS-datablad nr 18, VdL-riktlinjer, IFT-riktlinjer).

    Träartsspecifika rekommendationer för beläggningar vid behandling av fönster och ytterdörrar kan sökas med Systemfinder på vår hemsida www.remmers.com .

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Dammtorr: efter ca 30 minuter
    Slipnings- och övermålningsbar: efter ca 4 timmar (vid 23 °C och 50 % R.F.)

    Slipnings- och övermålningsbar med forcerad torkning: efter en avdunstningstid på 20 minuter (vid ca 20 °C och 65–75 % R.F./75 minuters torkfas (ca 45 °C, 1 m/s luftcirkulation)/20 minuters kylfas

    Torktiderna förlängs av låga temperaturer, liten luftväxling och hög luftfuktighet.

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.dilution

    Späd vid behov med vatten (högst 5 %).

  • product.furtherinformation.workingtool.headline
   • Sprutpistoler, automatiska sprutsystem

   • Rengör verktygen med vatten eller Aqua RK-898 rengöringskoncentrat omedelbart efter användning.

    Avfallshantera rengöringsresterna korrekt.

  • product.furtherinformation.storage.headline
   • I oöppnad originalbehållare på en sval och torr plats minst 12 månader

  • product.furtherinformation.consumption.headline
   • 150–200 ml/m² per arbetsgång
    (motsvarar: våtfilmtjocklek: 150–200 μm, torrfilmtjocklek: 60–85 μm)

  • product.furtherinformation.hint.headline
   • Tätningsmedel måste vara kompatibla med färgprodukter och får inte appliceras förrän färgen är genomtorr.

    Använd endast tätningsprofiler utan mjukgörare.

    Utsätt inte mellanbelagda träkomponenter för väderbelastning utan slutbeläggning.

     

    Beroende på vilken slutlig nyans som eftersträvas för slutbeläggningen (på t.ex. ytterdörrar) kan lnduline ZW-425 i en av de fyra basnyanserna användas. På det viset kan nyansnoggrannhet, färgbriljans, täckförmåga/slöjbildning optimeras. Detta är speciellt viktigt när det gäller mindre täckande nyanser som gult, rött, orange och grönt. Nedanstående uppställning används för att välja rätt nyans för mellanbeläggningen i förhållande till slutbeläggningens nyans:


    RAL 1000-1037: FT42553 creme

    RAL 2000-2012: FT42553 creme

    RAL 3000-3031: FT42553 creme

    RAL 4001-4010: FT42554 ljusgrå

    RAL 5000-5004, 5008, 5010-5011, 5013, 5020, 5022: FT42555 mörkgrå

    RAL 5005-5007, 5009, 5012, 5014-5019, 5021, 5023-5024: FT42554 ljusgrå

    RAL 6000, RAL 6017-6019, 6021, 6024-6025, 6027, 6029-6034: Standard vit

    RAL 6001-6003, 6010-6011, 6016, 6026, 6028: FT42554 ljusgrå

    RAL 6004-6009, 6012-6015, 6020, 6022: FT42555 mörkgrå

    RAL 7000-7013, 7023, 7030, 7033, 7036-7037, 7039-7043, 7045-7046: FT42554 ljusgrå

    RAL 7015-7022, 7024-7026, 7031: FT42555 mörkgrå

    RAL 7032, 7034-7035, 7038, 7044, 7047: Standard vit

    RAL 8000-8008, 8023-8028: FT42554 ljusgrå

    RAL 8011-8022: FT42555 mörkgrå

    RAL 9001-9003, 9010, 9016, 9018: Standard vit

    RAL 9004-9005, 9011, 9017: FT42555 mörkgrå

    RAL 9006-9007: FT42554 ljusgrå

  • product.furtherinformation.disposalhint.headline
   • Större produktrester ska avfallshanteras i originalförpackningen i enlighet med gällande föreskrifter. Helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning. Får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. Förhindra att produkten hamnar i avloppssystemet. Häll inte produkten i avloppet.

  • product.furtherinformation.security.headline
   • För mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt avfallshantering och miljöskydd, se det aktuella säkerhetsdatabladet

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.plural

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.singular

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.plural

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.plural

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari