Dataskyddsförklaring

Version 04/2020

Personuppgifter (i fortsättningen oftast bara kallade ”data”) behandlas av oss endast i den omfattning som krävs och i syfte att tillhandahålla en fungerande och användarvänlig webbplats, inklusive dess innehåll och de tjänster som erbjuds där.

Enligt artikel 4 punkt 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, dvs. dataskyddsförordningen (i det följande bara kallad ”GDPR”) gäller som ”behandling” varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden eller varje sådan händelseserie i samband med insamling, registrering, organisation, ordnande, lagring, anpassning eller ändring, avläsning, utläsning, användning, utlämning, spridning eller annan form av tillhandahållande, avstämning eller sammankoppling, begränsning, radering eller förstöring.

I enlighet med nedanstående integritetspolicy informerar vi dig särskilt om typen av, omfattningen av, syftet med, varaktigheten och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, i den mån vi antingen på egen hand eller tillsammans med andra bestämmer syftena och medlen för behandlingen. Dessutom informerar vi dig nedan om de tredjepartskomponenter vi använder i optimeringssyfte och för att öka kvaliteten på användningen, i den mån tredje part behandlar data på eget ansvar.

Vår integritetspolicy är uppdelad på följande sätt:

I. Information om oss som registeransvariga
II. Användares och registrerades rättigheter
III. Information om databehandling

I. Information om oss som registeransvariga

Registeransvarig leverantör av denna webbplats i termer av dataskyddslagstiftning är:

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Löningen
Tyskland

Telefon: +46 70 2310308
E-post: info.scandinavia@remmers.com

Dataskyddsombudet hos leverantören är:
Oliver Stutz
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Str. 88
D-28217 Bremen

II. Användares och registrerades rättigheter

Vad gäller nedanstående, närmare beskrivna databehandling har användarna och de registrerade rätt

  • att få en bekräftelse om aktuella data behandlas, information om de data som behandlas, ytterligare information om databehandlingen samt kopior av data (jfr även art. 15 GDPR),
  • till korrigering eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga data (se även artikel 16 GDPR),
  • att data som rör dem omedelbart raderas (se även artikel 17 GDPR), eller alternativt, i den mån ytterligare behandling krävs enligt artikel 17.3 i GDPR, till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 GDPR,
  • att erhålla data som rör dem och som de tillhandahållit och till att dessa data överförs till andra leverantörer/ansvariga (jfr även art. 20 GDPR),
  • att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om de anser att leverantören behandlar de data som rör dem i strid med dataskyddsförordningen (jfr även artikel 77 GDPR).
Dessutom är leverantören skyldig att underrätta alla mottagare till vilka uppgifter har lämnats ut av leverantören om varje rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandling som sker på grundval av artiklarna 16, 17, stycke 1, 18 GDPR. Denna skyldighet föreligger dock inte om tillhandahållandet av sådana uppgifter visar sig omöjligt eller skulle medföra oproportionerliga ansträngningar. Oavsett detta har användaren rätt till information om dessa mottagare.

Dessutom har användare och berörda personer enligt art. 21 GDPR rätt att invända mot framtida behandling av personuppgifterna, såvida uppgifterna bearbetas av leverantören i enlighet med kraven i artikel 6.1.f GDPR. I synnerhet är det berättigat att invända mot databehandling i direktreklamsyfte.

III. Information om databehandling

De data som behandlas när du använder vår webbplats raderas eller spärras så fort syftet med lagringen inte längre föreligger, och om de inte står i konflikt med lagstadgade lagringsskyldigheter och om därefter motsatt information om enskilda behandlingsmetoder inte framförs.

Serverdata

Av tekniska skäl, i synnerhet för att säkerställa en säker och stabil webbplats, överförs data via din webbläsare till oss eller till vår webbplatsleverantör. Med dessa så kallade serverloggfiler insamlas bl.a. typ och version av din webbläsare, operativsystem, webbplats, från vilken du gick in på vår webbplats (hänvisnings-URL), de av våra webbplatser som du besöker, datum och tid för den aktuella åtkomsten samt IP-adressen för internetanslutningen från vilken vår internetnärvaro användes.

Dessa insamlade data lagras tillfälligt, men inte tillsammans med andra uppgifter från dig.

Denna lagring sker på den rättsliga grunden enligt artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i att förbättra och att erbjuda stabilitet, funktionalitet samt säkerhet på vår webbplats.

Uppgifterna raderas igen senast efter sju dagar, såvida ingen ytterligare lagring krävs för bevisändamål. Om så inte är fallet kommer uppgifterna inte att raderas helt eller delvis förrän en incident slutgiltigt har klarlagts.

Cookies

a) Sessionskakor/sessions-cookies

På vår webbplats använder vi oss av så kallade cookies. Cookies är små textfiler eller andra lagringstekniker som placeras och lagras på din slutenhet av den webbläsare du använder. Med hjälp av dessa cookies behandlas viss information om dig, till exempel din webbläsare, dina platsuppgifter eller din IP-adress.

Denna bearbetning gör vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare, eftersom bearbetningen möjliggör till exempel reproduktion av vår webbplats på olika språk eller erbjudande om en kundvagnsfunktion. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1.b. GDPR om dessa cookies behandlas för att främja eller fullgöra ett avtal.

Om behandlingen inte tjänar till att initiera eller bearbeta ett avtal, ligger vårt berättigade intresse i att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. Den rättsliga grunden är i så fall artikel 6.1.f GDPR.

När du stänger din webbläsare raderas dessa sessions-cookies.

b) Tredjeparts-cookies

Eventuellt används även cookies från partnerföretag som vi samarbetar med för syften såsom reklam, analys eller funktioner på vår webbplats.

Mer information om detta, i synnerhet om syften och rättsliga grunder för behandling av sådana tredjeparts-cookies, hittar du i nedanstående information.

c) Möjlighet till eliminering

Du kan förhindra eller begränsa installationen av cookies genom att ställa in din webbläsare. Du kan när som helst radera redan sparade cookies. Vilka steg och åtgärder som krävs beror på vilken webbläsare du använder. Om du har frågor ska du använda hjälpfunktionen eller dokumentationen för din webbläsare eller kontakta tillverkaren eller supporten. Vid så kallade flash-cookies kan behandlingen dock inte stoppas via webbläsarens inställningar. Istället måste du ändra inställningarna för din flash-spelare. Även de steg och åtgärder som krävs för detta beror på din specifika flash-spelare. Om du har frågor ska du använda hjälpfunktionen eller dokumentationen för din flash-spelare eller vända dig till tillverkaren eller användarsupporten.

Om du blockerar eller begränsar installationen av cookies kan det dock leda till att vissa funktioner på vår webbplats inte kan användas fullt ut.

Fullgörande av avtalet

De uppgifter som du överför för att kunna använda vårt varu- och/eller tjänsteutbud behandlas av oss i syfte att fullgöra avtalet och är nödvändiga i detta avseende. Avtalets ingående och fullgörande av avtalet är inte möjligt utan att dina uppgifter har tillhandahållits.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1.b GDPR.

Vi raderar uppgifterna med fullständigt fullgörande av avtalet, men beaktar de skatte- och handelsrättsliga arkiveringstider i samband med detta.

Inom ramen för fullgörandet av avtalet vidarebefordrar vi dina uppgifter till det transportföretag som ansvarar för varuleveransen eller till den finansiella tjänsteleverantören, i den mån det är nödvändigt för att vidarebefordra varorna eller för betalningsändamål.

Rättslig grund för överföringen av uppgifterna är artikel 6.1.b GDPR

Kundkonto/registreringsfunktion

Om du använder vår webbplats för att skapa ett kund- eller leverantörskonto hos oss kommer vi att samla in och lagra de uppgifter som du anger vid registreringen (dvs ditt namn, din adress eller din e-postadress) endast för tjänster som omfattas av avtalet, för att kunna fullgöra avtalet eller för kundsupport (t.ex. för att ge dig en översikt över dina tidigare beställningar hos oss eller för att kunna erbjuda dig en så kallad minnesfunktion). Samtidigt sparar vi IP-adressen och datum samt klockslag för registreringen. Vi vidarebefordrar naturligtvis inte dessa uppgifter till tredje part.

Inom ramen för den fortsatta inloggningsprocessen inhämtas ditt samtycke till denna behandling och hänvisning till denna integritetspolicy sker. De uppgifter som samlas in av oss kommer endast att användas för att tillhandahålla kund- eller leverantörskontot.

I den mån du samtycker till denna behandling är artikel 6.1.a GDPR rättslig grund för behandlingen.

Om öppnandet av kund-/leverantörskontot dessutom syftar till att kunna ingå ett avtal eller till att kunna fullgöra avtalet, är den rättsliga grunden för denna behandling även artikel 6.1.b GDPR.

Du kan ge oss ditt samtycke till att öppna och underhålla kund-/leverantörskontot i enlighet med artikel 7.3 i GDPR när som helst, med framtida verkan. Du måste informera oss om ditt återkallande av samtycke.

De insamlade uppgifterna raderas så snart behandlingen inte längre är nödvändig. Här måste vi dock beakta skatte- och handelsrättsliga arkiveringsperioder.

Kontroll av kreditvärdighet och scoring

I den mån vi inom ramen för vårt utbud av varor eller tjänster erbjuder dig en principiell möjlighet att betala via faktura och använda denna, förbehåller vi oss rätten att via en kreditupplysningsbyrå (exempelvis Coface Rating GmbH, Creditreform Leer Bolte KG, Bisnode Deutschland GmbH, CRIF BÜRGEL GmbH Ndl. Hamburg) inhämta kreditupplysningar på grundval av matematisk/statistisk metod. För detta ändamål kommer dina uppgifter, om de är relevanta för avtalet, som t.ex. ditt namn och din adress, vidarebefordras till kreditupplysningsbyrån.

Den efterföljande informationen om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder vi för att avgöra om vi erbjuder betalning med faktura. Rättslig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse av att skydda oss mot betalningsinställelser och att förebygga bedrägerier enligt art. 6.1.f GDPR.

Nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev kommer de uppgifter som du har efterfrågat att överföras till oss, alltså din e-postadress och – om du så önskar – ditt namn och din adress. Samtidigt sparar vi IP-adressen för internetanslutningen varifrån du kommer åt vår webbplats samt datum och klockslag för inloggningen. Inom ramen för den fortsatta registreringsprocessen inhämtar vi ditt samtycke till att vi skickar ut nyhetsbrevet, konkret beskriver innehållet och hänvisar till denna integritetspolicy. De uppgifter som samlas in här använder vi uteslutande för att skicka nyhetsbrev – de vidarebefordras därför inte till tredje part.

Rättslig grund för detta är artikel 6.1.a GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet i enlighet med artikel 7.3 i GDPR , med framtida verkan. För att göra det behöver du bara informera oss om ditt återkallande av samtycket till nyhetsbrevet eller klicka på länken för avanmälan som finns i varje nyhetsbrev.

Kontaktförfrågningar/kontaktalternativ

Om du kontaktar oss via kontaktformulär eller e-post används de uppgifter som du anger för att behandla din förfrågan. Uppgifterna måste anges för att vi ska kunna behandla och besvara din förfrågan – om de inte tillhandahålls kan vi inte besvara din förfrågan eller i vissa fall endast ge ett begränsat svar.

Rättslig grund för denna behandling är artikel 6.1.b GDPR.

Dina uppgifter raderas om din förfrågan har besvarats och raderingen inte innebär några rättsliga lagringsskyldigheter, t.ex. vid ett eventuellt efterföljande fullgörande av avtalet.

Användaruppgifter, kommentarer och bedömningar

Vi erbjuder dig att publicera frågor, svar, åsikter eller bedömningar på vår webbplats, nedan kallat ”bidrag”. Om du utnyttjar detta erbjudande kommer vi att behandla och publicera ditt bidrag, datum och tid för inlämning samt pseudonymen du kan ha använt.

Rättslig grund för detta är artikel 6.1.a GDPR. Du kan när som helst ge ditt samtycke i enlighet med artikel 7.3 i GDPR, med framtida verkan. Du måste informera oss om ditt återkallande av samtycke.

Vi behandlar även din IP- och e-postadress. IP-adressen behandlas eftersom vi har ett berättigat intresse av att inleda eller stödja ytterligare åtgärder om ditt bidrag ingriper i tredje parts rättigheter och/eller om det sker på annat olagligt sätt.

Rättslig grund är i detta fall artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i det rättsliga försvar som kan vara eller bli nödvändigt.

Jobbansökningar online/publicering av platsannonser

Vi erbjuder dig möjligheten att söka jobb hos oss via vår webbplats. Vid dessa digitala ansökningar samlas dina ansökar- och ansökningsuppgifter in och behandlas elektroniskt av oss för att kunna genomföra ansökningsprocessen.

Rättslig grund för denna behandling är § 26.1 S.1 BDSG (den tyska federala dataskyddsakten) i kombination med art. 88.1 GDPR.

Om ett anställningsavtal ingås efter ansökningsprocessen sparar vi dina uppgifter i dina personaluppgifter i enlighet med sedvanlig organisations- och administrationsprocess – naturligtvis under beaktande av ytterligare rättsliga skyldigheter.

Rättslig grund för denna behandling är även § 26.1 S.1 BDSG i kombination med art. 88.1 GDPR.

Såvida en ansökan avslås kommer vi automatiskt att radera de uppgifter som skickats till oss sex månader efter meddelandet om avslaget. En radering sker dock inte om uppgifterna kräver en längre lagringstid på upp till fyra månader eller fram till avslutad rättsprocess på grund av lagbestämmelser, t.ex. på grund av bevisskyldighet enligt AGG (den tyska lagen om allmän likabehandling).

Rättslig grund är i detta fall artikel 6.1.f GDPR och § 24.1 nr 2 BDSG. Vårt berättigade intresse ligger i det rättsliga försvar som kan vara eller bli nödvändigt samt verkställighet.

Om du uttryckligen samtycker till en längre lagring av dina uppgifter, t.ex. för att du ska kunna lägga in uppgifterna i en databas för sökande eller intressenter, behandlas uppgifterna vidare med ditt samtycke. Rättslig grund är då artikel 6.1.a GDPR. Du kan naturligtvis när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med artikel 7.3 GDPR genom att meddela oss det med framtida verkan.

Tävlingar

Vi erbjuder dig möjligheten att delta i tävlingar på vår hemsida. Om du deltar i någon av våra tävlingar behandlas de uppgifter som du anger i samband med deltagandet utan ditt fortsatta samtycke, men självklart endast för genomförande av respektive tävling.

Inom ramen för genomförandet av tävlingen vidarebefordrar vi dina uppgifter till det transportföretag som ansvarar för varuleveransen eller till en finansiell tjänsteleverantör i den mån det är nödvändigt för att överföra eller utbetala din vinst. Såvida dina uppgifter publiceras i händelse av en vinst kommer du att få information om detta i samband med samtyckesförklaringen.

Rättslig grund för överföringen av uppgifterna är artikel 6.1.b GDPR

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av uppgifterna för deltagande i våra tävlingar med verkan för framtiden i enlighet med artikel 7.3 GDPR. Du måste informera oss om ditt återkallande av samtycke.

YouTube

På YouTube har vi en onlinenärvaro för att kunna presentera vårt företag och våra tjänster och kommunicera med kunder och intressenter. YouTube är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Vi vill påpeka att det finns en möjlighet att användarens data kommer att behandlas utanför EU, särskilt i USA. Detta kan resultera i ökade risker för användaren i den mån till exempel senare åtkomst till användaruppgifterna kan försvåras. Vi har inte heller tillgång till dessa användaruppgifter. Åtkomstmöjligheten ligger uteslutande hos YouTube. Google LLC är certifierat under Privacy Shield och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsstandarderna

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Sekretesspolicyn för YouTube finns på

https://policies.google.com/privacy

För att visa YouTube-videor använder vi tjänsten ”YouTube API Services”. Mer information om YouTubes användarvillkor hittar du här: https://www.youtube.com/t/terms

LinkedIn

Vi har en onlinenärvaro på LinkedIn för att presentera vårt företag och våra tjänster och för att kommunicera med kunder och intresserade parter. LinkedIn är en tjänst från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ett dotterbolag till LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

Vi vill påpeka att det finns en möjlighet att användarens data kommer att behandlas utanför EU, särskilt i USA. Detta kan resultera i ökade risker för användaren i den mån till exempel senare åtkomst till användaruppgifterna kan försvåras. Vi har inte heller tillgång till dessa användaruppgifter. Åtkomstmöjligheten ligger uteslutande hos LinkedIn. LinkedIn Corporation är certifierat enligt Privacy Shield och har därmed åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsstandarderna.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Integritetspolicyn för LinkedIn hittar du på

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

För att marknadsföra våra produkter och tjänster och för att kommunicera med intresserade parter eller kunder har vi företagsnärvaro på plattformen Facebook.

På denna sociala mediaplattform ansvarar vi tillsammans med Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Dataskyddsansvarig på Facebook kan nås via ett kontaktformulär: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Vi har reglerat det gemensamma ansvaret i ett avtal med avseende på respektive skyldighet enligt GDPR. Detta avtal, från vilket de ömsesidiga förpliktelserna härrör, kan nås under följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Den rättsliga grunden för den därav följande återgivna behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i analys, kommunikation, försäljning och reklam av våra produkter och tjänster.

Den rättsliga grunden kan också vara användarens samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR gentemot plattformsoperatören. Enligt artikel 7 paragraf 3 GDPR kan användaren när som helst återkalla sitt samtycke till detta genom att meddela plattformsoperatören med framtida verkan.

När du besöker vår webbplats på Facebook-plattformen behandlar Facebook Ireland Ltd., som operatör för plattformen i EU, dina användardata (t.ex. personlig information, IP-adress, etc.).

Dessa användardata används för statistisk information om användningen av vår företagsnärvaro på Facebook. Facebook Ireland Ltd. använder dessa uppgifter i marknadsundersöknings- och reklamsyfte samt för att skapa profiler för användarna. Med hjälp av dessa profiler kan Facebook Ireland Ltd till exempel tillhandahålla användare inom och utanför Facebook reklam utifrån deras intressen. Om användaren är inloggad på sitt Facebook-konto vid tidpunkten för åtkomst kan Facebook Ireland Ltd även länka uppgifterna till respektive användarkonto.

Om användaren kontaktar oss via Facebook kommer de personuppgifter som angetts vid detta tillfälle att användas för att behandla förfrågan. Användarens data kommer att raderas av oss, förutsatt att användarens förfrågan slutgiltigt har besvarats och det inte finns några lagstadgade krav på lagring, t.ex. vid efterföljande avtalsbehandling.

Facebook Ireland Ltd kan också sätta cookies för att behandla uppgifterna.

Såvida användaren inte samtycker till denna behandling är det möjligt att förhindra installation av cookies genom att ställa in webbläsaren därefter. Även redan sparade cookies kan när som helst raderas. Inställningarna för detta beror på respektive webbläsare. När det gäller flash-cookies går det inte att förhindra behandlingen via webbläsarens inställningar, utan detta görs genom att man ställer in flash-spelaren på motsvarande sätt. Om användaren skulle förhindra eller begränsa installationen av cookies kan det leda till att vissa funktioner från Facebook inte kan användas fullt ut.

Mer information om behandlingsaktiviteter, upphävade av dessa och om borttagning av de data som behandlas av Facebook finns i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Det kan inte uteslutas att bearbetningen av Facebook Ireland Ltd också sker via Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025 i USA.

Facebook Inc. har åtagit sig att följa ”EU-US Privacy Shield” och deklarerar därmed att de uppfyller EU:s dataskyddskrav vid behandling av data i USA. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

För att marknadsföra våra produkter och tjänster och för att kommunicera med intresserade parter eller kunder har vi en företagsnärvaro på plattformen Instagram.

På denna sociala mediaplattform ansvarar vi tillsammans med Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Den personuppgiftsansvarige på Instagram kan nås via ett kontaktformulär: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Vi har reglerat det gemensamma ansvaret i ett avtal med avseende på respektive skyldighet enligt GDPR. Detta avtal, från vilket de ömsesidiga förpliktelserna härrör, kan nås under följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Den rättsliga grunden för den därav följande återgivna behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i analys, kommunikation, försäljning och reklam av våra produkter och tjänster.

Den rättsliga grunden kan också vara användarens samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR gentemot plattformsoperatören. Enligt artikel 7 paragraf 3 GDPR kan användaren när som helst återkalla sitt samtycke till detta genom att meddela plattformsoperatören med framtida verkan.

När du besöker vår webbplats på Instagram-plattformen, behandlar Facebook Ireland Ltd, som operatör för plattformen i EU, användardata (t.ex. personuppgifter, IP-adress, etc.).

Dessa användardata används för statistisk information om användningen av vår företagsnärvaro på Instagram. Facebook Ireland Ltd. använder dessa uppgifter i marknadsundersöknings- och reklamsyfte samt för att skapa profiler för användarna. Med hjälp av dessa profiler kan Facebook Ireland Ltd till exempel tillhandahålla användare inom och utanför Instagram reklam utifrån deras intressen. Om användaren är inloggad på sitt Instagram-konto vid tidpunkten för åtkomst kan Facebook Ireland Ltd även länka uppgifterna till respektive användarkonto.

Om användaren kontaktar oss via Instagram kommer de personuppgifter som angetts vid detta tillfälle att användas för att behandla förfrågan. Användarens data kommer att raderas av oss, förutsatt att användarens förfrågan slutgiltigt har besvarats och det inte finns några lagstadgade krav på lagring, t.ex. vid efterföljande avtalsbehandling.

Facebook Ireland Ltd kan också sätta cookies för att behandla uppgifterna. Såvida användaren inte samtycker till denna behandling är det möjligt att förhindra installation av cookies genom att ställa in webbläsaren därefter. Även redan sparade cookies kan när som helst raderas. Inställningarna för detta beror på respektive webbläsare. När det gäller flash-cookies går det inte att förhindra behandlingen via webbläsarens inställningar, utan detta görs genom att man ställer in flash-spelaren på motsvarande sätt. Om användaren skulle förhindra eller begränsa installationen av cookies kan det leda till att vissa funktioner från Facebook inte kan användas fullt ut. Mer information om behandlingsaktiviteter, upphävade av dessa och om borttagning av de data som behandlas av Instagram finns i Instagrams datapolicy:

https://help.instagram.com/519522125107875

Det kan inte uteslutas att bearbetningen av Facebook Ireland Ltd också sker via Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025 i USA. Facebook Inc. har åtagit sig att följa ”EU-US Privacy Shield” och deklarerar därmed att de uppfyller EU:s dataskyddskrav vid behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

XING
Vår webbplats använder även ”delningsfunktionen” i nätverket XING. Leverantör är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Om du klickar på XING ”ShareButton” (plugin), kommer du att vidarebefordras till ditt användarkonto i ett separat webbläsarfönster – förutsatt att du är inloggad på ditt XING-användarkonto – och kan dela den elektroniska publikationen som finns lagrad på vår webbplats med tillägg av en kommentar. En direkt anslutning mellan din webbläsare och XING-servern upprättas via ett plugin. XING erhåller då information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Vi vill påpeka att vi inte har någon kännedom om innehållet i de överförda (personrelaterade) uppgifterna eller hur de används av XING. Mer information finns i XING:s integritetspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plugin-program för sociala medier

Vi använder sociala plugins från de sociala nätverken Facebook, YouTube och Linkedin på vår webbplats på basis av artikel 6.1 S.1.f GDPR i syfte att göra vårt företag mer känt. Det underliggande reklamsyftet är att betrakta som ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR. Ansvaret för den dataskyddsförenliga verksamheten ska garanteras av respektive leverantör. Vi integrerar dessa plugins med den så kallade tvåklicksmetoden för att skydda besökare på vår webbplats på bästa möjliga sätt.

Vi använder sociala plugins från de sociala nätverken Facebook, YouTube och Linkedin på vår webbplats på basis av artikel 6.1 S.1.f GDPR.

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, ett dotterbolag till Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy.php

Certifiering av EU-US-dataskydd (”EU-US Privacy Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

Certifiering EU-US-dataskydd (”EU-US Privacy Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ett dotterbolag till LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Certifiering av EU-US-dataskydd (”EU-US Privacy Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

”Facebook”-Social-Plug-in

Vi använder plug-in för det sociala nätverket Facebook på vår webbplats. Facebook är en internettjänst som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Inom EU drivs denna tjänst av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, i det följande bara kallat ”Facebook”.

Genom certifieringen enligt EU-US-dataskyddsskölden (”EU-US Privacy Shield”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

garanterar Facebook att EU:s dataskyddsförordning följs även vid behandling av data i USA.

Rättslig grund är artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i kvalitetsförbättring av vår webbplats.

Mer information om de olika plugin-programmen och deras respektive funktioner finns

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

att läsa på Facebook.

Om plugin-programmet är lagrat på en av sidorna du besöker på vår webbplats kommer din webbläsare att ladda ner en kopia av insticksprogrammet från Facebook-servrarna i USA. Av tekniska skäl är det nödvändigt att Facebook behandlar din IP-adress. Dessutom registreras datum och klockslag för besöket på våra webbsidor.

Om du är inloggad på Facebook när du besöker en av våra webbsidor som är försedd med insticksprogrammet kommer den information som samlas in från ditt specifika Facebook-besök att identifieras. Facebook kan komma att tilldela informationen som samlas in på detta sätt till ditt personliga användarkonto där. Om du använder den så kallade på ”Gilla”-knappen på Facebook, till exempel, kommer denna information att sparas i ditt Facebook-användarkonto och eventuellt publiceras på Facebook-plattformen. Om du vill förhindra detta måste du logga ut från Facebook, antingen innan du besöker vår webbplats eller förhindra att Facebook-insticksinläsningen blockeras genom att använda en tilläggsknapp för din webbläsare.

Mer information om insamling och användning av data samt dina rättigheter och skyddsmöjligheter i samband med detta innehas av Facebook under https://www.facebook.com/policy.php

tillgänglig dataskyddsinformation.

Google Analytics

På vår webbplats använder vi Google Analytics. Det är en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, i det följande kallad ”Google”.

Genom certifieringen enligt EU-US-dataskyddsskölden (”EU-US Privacy Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterar Google att EU:s dataskyddsförordning följs även när det gäller behandling av personuppgifter i USA.

Tjänsten Google Analytics används för att analysera hur vår webbplats används. Rättslig grund är artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår webbplats.

Användnings- och användarrelaterad information, som IP-adress, ort, tid eller frekvens för besöket på vår webbplats, överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där. Vi använder dock Google Analytics med så kallad anonymiseringsfunktion. Med denna funktion förkortar Google IP-adressen redan inom EU resp. EES.

De insamlade uppgifterna används i sin tur av Google för att ge oss en utvärdering av besöket på vår webbplats och av användningsaktiviteterna där. Dessa uppgifter kan också användas för att tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till användningen av vår webbplats och internetanvändningen. Google anger att din IP-adress inte är kopplad till andra data. På https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners hittar du dessutom mer information om dataskydd, t.ex. även om möjligheterna att förhindra dataanvändning. Dessutom erbjuder Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ett så kallat deaktiveringstillägg tillsammans med ytterligare information om detta. Detta tillägg kan installeras med vanliga webbläsare och ger dig ytterligare kontroll över de data som Google samlar in när du besöker vår webbplats. Tillägget meddelar Google Analytics JavaScript (ga.js) om att information om besök på vår webbplats inte ska överföras till Google Analytics. Detta förhindrar dock inte att information överförs till oss eller andra webbanalystjänster. Om och vilka andra webbanalystjänster som vi använder får du naturligtvis veta mer om i denna integritetspolicy.

Användning av Matomo

På den här webbplatsen samlas data in och lagras genom att använda webbanalystjänsten Matomo (www.matomo.org), en tjänst från leverantören InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland, (”Mataomo”) baserat på vårt berättigade intresse av statistiska analyser av användarens beteende för optimerings- och marknadsföringssyften i enlighet med artikel 6.1.f GDPR. Av dessa data kan pseudonymiserade användarprofiler skapas och utvärderas för samma ändamål. Detta kan göras med hjälp av cookies.

Cookies är små textfiler som sparas lokalt i besökarens webbläsare. Cookies gör det bland annat möjligt att känna igen webbläsaren. De data som samlas in med Matamo-teknik (inklusive din pseudonymiserade IP-adress) behandlas på våra servrar och behandlas och sparas för närvarande hos vår tjänsteleverantör OMD Düsseldorf GmbH, Grünstraße 15, D-40212 Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf HRB 31208. Informationen som genereras av cookien i den pseudonyma användarprofilen används inte för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och slås inte samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen.

Om du inte samtycker till lagring och utvärdering av dessa uppgifter från ditt besök, kan du när som helst invända mot lagringen och användningen via följande länk. I det här fallet lagras en så kallad opt-out-cookie i din webbläsare, vilket gör att Matomo inte samlar in några sessionsdata. Observera att om du tar bort dina cookies helt kommer även opt-out-cookien att raderas och du kan behöva återaktivera den.

Använd den här länken för att invända mot lagring och utvärdering av dina uppgifter.

https://trck.spoteffects.net/analytics/index_siteid724.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de

Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps för att visa vår position och för att skapa en vägbeskrivning. Det här är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det följande kallat ”Google”.

Genom certifieringen enligt EU-US-dataskyddsskölden (”EU-US Privacy Shield”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterar Google att EU:s dataskyddsförordning följs även när det gäller behandling av personuppgifter i USA.

För att möjliggöra visning av vissa typsnitt på vår webbplats upprättas en anslutning till Google-servern i USA när du besöker vår webbplats.

Förutsatt att du öppnar Google Maps-komponenten som är integrerad på vår webbplats sparar Google en cookie på din enhet via din webbläsare. Dina användarinställningar och data bearbetas för att visa vår plats och för att skapa vägbeskrivningar. I det här fallet kan vi inte utesluta att Googles servrar används i USA.

Rättslig grund är artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i att optimera funktionaliteten på vår webbplats.

Genom att ansluta till Google på det här sättet kan Google ta reda på från vilken webbplats din förfrågan har skickats och vilken IP-adress som vägbeskrivningen ska skickas till.

Såvida du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra att cookies installeras genom motsvarande inställningar i din webbläsare. Du hittar information om detta under rubriken ”Cookies” ovan.

Dessutom används Google Maps och den information som inhämtas via Google Maps i enlighet med Googles användarvillkor

https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de

och villkoren för Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Dessutom erbjuder Google

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy

ytterligare information.

Google Fonts

På vår webbplats använder vi Google Fonts för att visa externa typsnitt. Det här är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, i det följande kallat ”Google”.

Genom certifieringen enligt EU-US-dataskyddsskölden (”EU-US Privacy Shield”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterar Google att EU:s dataskyddsförordning följs även när det gäller behandling av personuppgifter i USA.

För att möjliggöra visning av vissa typsnitt på vår webbplats upprättas en anslutning till Google-servern i USA när du besöker vår webbplats. Rättslig grund är artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i optimering och ekonomisk drift av vår webbplats.

Genom anslutningen till Google som upprättas när du besöker vår webbplats kan Google fastställa från vilken webbplats din förfrågan skickades och till vilken IP-adress texten och typsnittet ska överföras. Google erbjuder

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

ytterligare information, särskilt om möjligheterna att förhindra dataanvändning.

Google AdWords med konverteringsspårning

Vi använder annonskomponenten Google AdWords och så kallad konverteringsspårning på vår webbplats. Det här är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, i det följande kallat ”Google”.

Genom certifieringen enligt EU-US-dataskyddsskölden (”EU-US Privacy Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterar Google att EU:s dataskyddsförordning följs även när det gäller behandling av personuppgifter i USA.

Vi använder konverteringsspårning för riktad annonsering av vårt erbjudande. Rättslig grund är artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår webbplats.

När du klickar på en annons från Google sparas en cookie på din enhet för den konverteringsspårning som vi använder. Dessa så kallade konverterings-cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera dig personligen. Förutsatt att cookien fortfarande är giltig och du besöker en viss sida på vår webbplats kan vi och Google utvärdera att du har klickat på någon av våra annonser som finns utplacerade hos Google och att du därefter har vidarebefordrats till vår webbplats.

Genom den insamlade informationen lämnar Google ut statistik över besöket på vår webbplats. Dessutom får vi här information om antalet användare som har klickat på våra annonser samt om de sidor på vår webbplats som öppnas. Varken vi eller tredje part som använder Google-AdWords kommer att kunna identifiera dig på detta sätt.

Dessutom kan du förhindra eller begränsa installationen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Samtidigt kan du när som helst radera redan sparade cookies. Vilka steg och åtgärder som krävs beror på vilken webbläsare du använder. Om du har frågor kan du använda hjälpfunktionen eller dokumentationen för din webbläsare eller kontakta dess tillverkare eller support. Dessutom erbjuder Google

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

ytterligare information om detta ämne och särskilt om möjligheterna att förhindra dataanvändning.

Google Remarketing eller komponenten ”Liknande målgrupper” från Google

På vår webbplats använder vi funktionen Remarketing eller ”Liknande målgrupper”. Det här är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, i det följande kallat ”Google”.

Genom certifieringen enligt EU-US-dataskyddsskölden (”EU-US Privacy Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterar Google att EU:s dataskyddsförordning följs även när det gäller behandling av personuppgifter i USA.

Vi använder denna funktion för att skapa intresserelaterad och personlig annonsering på tredje parts webbplatser, vilka också deltar i Googles annonsnätverk. Rättslig grund är artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår webbplats.

För att denna annonstjänst ska vara möjlig sparar Google en cookie med en talsekvens på din enhet via din webbläsare när du besöker vår webbplats. Denna cookie registrerar i anonymiserad form både ditt besök och din användning av vår webbplats. Personuppgifter vidarebefordras dock inte. Om du sedan besöker en tredje parts webbplats, som i sin tur också använder Googles annonsnätverk, kan det förekomma reklam som har en koppling till vår webbplats eller våra erbjudanden där.

För att inaktivera denna funktion permanent erbjuder Google för de vanligaste webbläsarna via

https://www.google.com/settings/ads/plugin

ett plugin-program för webbläsare.

Användningen av cookies från vissa leverantörer kan deaktiveras till exempel här http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

eller

http://www.networkadvertising.org/choices/

deaktiveras via opt-out.

Genom s.k. Cross-Device-Marketing kan Google ibland också följa ditt användarbeteende på flera enheter, så att du kan få en intressebaserad, personlig annonsering även när du byter användarenhet. Detta förutsätter dock att du har samtyckt till att länka din webbläsarhistorik till ditt befintliga Google-konto.

Google erbjuder mer information om Google Remarketing på https://www.google.com/privacy/ads/

.